67-120 Kożuchów,
ul. Grota Roweckiego 3
tel. 883 787 442 GG: 3323419
Eden Komputery > główna
ZMIANA REGULAMINU

2014-04-30 Informujemy, że 7 czerwca 2014 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2014, poz. 284). Nowe Rozporządzenie dostosowuje nasze przepisy prawa do wymagań dyrektyw unijnych. Na jego mocy wprowadzone zostają korzystne dla Abonentów rozwiązania dotyczące m.in. odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną.

Zapisy Regulaminu, w których wystąpiły zmiany, zostały w tekście zaznaczone kolorem żółtym.

 

§16
 1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, niedotrzymania wyznaczonego terminu zawarcia Umowy, niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi  w dowolnym Biurze Obsługi Abonenta Operatora.
 1.1. Reklamacje mające stanowić podstawę do odliczeń od opłat abonamentowych muszą być zgłaszane osobiście w siedzibie Operatora do protokołu podczas wizyty reklamującego w jednostce, telefonicznie , w formie pisemnej osobiście podczas wizyty w siedzibie Operatora albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres znajdujący się na stronie WWW Operatora.
 1.2. Reklamacje może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła przerwa w dostępie do Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. .11, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator rozpatrujący reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta.
 1.3. Reklamacja powinna zawierać:  imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby Abonenta, numer umowy abonenckiej lub adres instalacji, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, okoliczności uzasadniające reklamację, datę złożenia wniosku o zawarcie Umowy - w przypadku reklamacji dotyczącej terminu podpisania umowy lub przyłączenia do sieci dostępowej Operatora, datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej – w przypadku niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, numer telefonu kontaktowego, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa – w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności, podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 1.4. W przypadku stwierdzenia (niezbędnych do rozpatrzenia) braków formalnych w złożonej reklamacji, Operator zobowiązany jest do poinformowania Abonenta o występujących nieprawidłowościach, koniecznych do uzupełnienia – niezwłocznie jeżeli Abonent składa reklamację osobiście w biurze Operatora. W pozostałych przypadkach Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta o konieczności uzupełnienia reklamacji, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia. W obu przypadkach Operator poucza Abonenta, że nieuzupełnienie reklamacji lub niewykonanie tego w określonym terminie, spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione lub uzupełnione po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 1.5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, pracownik Operatora przyjmujący reklamację jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko i sporządzić protokół przyjęcia reklamacji. Sporządzony protokół zostanie przedstawiony Abonentowi niezwłocznie w przypadku reklamacji składanej osobiście w biurze Operatora lub w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że udzielona zostanie odpowiedź przed upływem tego terminu. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę jej zgłoszenia przez Abonenta.
 1.6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację.

§17
 1. Reklamacje rozpatruje i załatwia Operator.
 2. Operator rozpatrując reklamację jest zobowiązany zbadać wyczerpująco faktyczne okoliczności sprawy.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu Operator zobowiązany jest uwzględnić:
 3.1. Prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację oraz dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego.
 3.2. Wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez pracowników Operatora.
 3.3. Badania techniczne i obserwacje urządzeń teletransmisyjnych w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług.
§18
 1. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia.
 2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona.
 3. Na życzenie reklamującego odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, która będzie zawierać:
 3.1. Rozstrzygnięcie z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację, w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, informację o dniu złożenia reklamacji.
 3.2. Datę i dane upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska oraz pouczenie, że w przypadku wyczerpania postępowania reklamacyjnego  Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo w przypadku konsumenta, w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym zgodnym z art. 109 i 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 4. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu.

REGULAMIN DLA OBECNYCH ABONENTÓW WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01-06-2014 R.
 

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług. Z uwagi na fakt zmiany Regulaminu wynikającego ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania Umowy zawartej na czas określony, Operator ma prawo do obciążenia Państwa obowiązkiem zwrotu ulgi przyznanej przy zawarciu Umowy na warunkach promocyjnych, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania

A
A
 Inne artykuły z działu "aktualności Sprzęt (Hardware)"
 2017-02-24 Nowe pakiety w Kożuchowie
 2011-10-22 Faktury VAT
 2011-10-22 Zgłaszanie awarii internetu
 2011-09-01 Opłaty abonamentowe
Webmaster: Agencja Rapid Media www.RapidMedia.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Polecamy